Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Tyrnävän 4H:n sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm:             24.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Tyrnävän 4H-yhdistys

Osoite:          Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5, 91800 Tyrnävä

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Johanna Colpaert

Osoite:          Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5, 91800 Tyrnävä 

Sähköposti: johanna.colpaert@4h.fi

Puhelin:        050 365 0210


Rekisterin nimi: Nettisivujen https://tyrnava.4h.fi/ kautta kerättävät tiedot

1)  Ilmoittautumiset kerhoille, leireille, kursseille ja tapahtumiin

2)  Työhakemukset

3)  Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

1)  Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2)  Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys

3)  Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto ja työnvälitys.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1)  Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)

2)  Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet

3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus)


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.

Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä. Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Henkilöiden itse täyttäessä tiedot tyrnävän.4h.fi nettisivujen lomakkeilla


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain Tyrnävän 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.